Om Skjern Computer Klub

Skjern Computer Klub har nu eksisteret i over 25 år.
Vores mål har fra starten været, at bringe unge computer interesserede sammen i til godt samvær og venskab.
Vi er en forening som i høj grad bygger på frivillige kræfter, hygge, konkurrence og fællesskab.
Vores fortsatte mål, er at gøre computerspil til et socialt samlingspunkt for unge i Skjern og omegn.
Vores klub er åben for alle, og vores typiske LAN deltagere er mellem 12 og 45 år.

Bestyrelsen

 • Formand
 • Stoiss
 • Morten Wiberg

 • Medlem (Kasserer)
 • Farantos
 • Morten Olesen Pedersen

 • Medlem (Pr-Ansvarlig)
 • Toyashi
 • Thor Christensen

 • Medlem (Crew-Ansvarlig)
 • DVG
 • Jonas Faaborg Jensen

 • Medlem (Udstyrs-Ansvarlig)
 • Aranel
 • Kim Heldgaard Jensen

Vedtægter

Vedtægter for Skjern Computer Klub

§ 1 - Navn

A. Foreningens navn er: Skjern Computer Klub (SCK)
B. Foreningens hjemsted: Ringkøbing-Skjern Kommune

§ 2 - Formål

A. Foreningens formål er:
Vores formål er at bringe unge computer interesserede sammen til godt samvær og venskab.
Vi er en forening som i høj grad bygger på frivillige kræfter, hygge, konkurrence og fællesskab.
Dette skal være med til at gøre computerspil til et socialt samlingspunkt for unge i Skjern og omegn.

§ 3 - Medlemmer

A. Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til unge fra 12 år og opefter.
B. Medlemmer står selv til ansvar for rettidigt, at Til- og framelde sig, det der tilfaldende Computer-Party. I tilfælde af problemer, må man søge kontakt til Crew/Bestyrelsen.

§ 4 - Kontingent

A. Kontingent størrelse fastsættes på generalforsamlingen hvert år og er lig deltagergebyret til et LAN.
B. Opkrævnings form fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 - Udelukkelse

A. Hvis bestyrelsen finder et medlem's holdninger/væremåde til skade for foreningen kan medlemmet i sidste instans udelukkes.
Dog først med forsøg på at finde en fornuftig løsning på problemet.

§ 6 - Foreningens ledelse

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 myndige medlemmer.
B. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
C. Efter et valg konstituerer bestyrelsen sig selv.
D. Bestyrelsen består af en formand, en kassér, udstyrsansvarlig, kommunikations-ansvarlig og en Crew-ansvarlig.
E. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når alle bestyrelsens medlemmer er hørt og når der er flertal i bestyrelsen.
F. Bestyrelsen fastsætter regler for foreningens arrangementer i samråd med crew.
G. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen, og ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
H. Formand og Kasserer tegner det økonomiske ansvar i forening, disse er også underskriftsberettigede på dokumenter med tidsfrist.

§ 7 - Regnskab

A. Regnskabsåret er 1.januar - 31.december

§ 8 - Alkohol

A. Der må ikke indtages/medbringes spiritus eller alkohol til foreningens arrangementer, på samme måde er det heller ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand.
Overtrædelse af dette medføre udelukkelse fra arrangementet.
Samt personlig kontakt til forældre hvis personen er under 18 år.

§ 9 - Generalforsamling

A. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 1. Kvartal.
B. Generalforsamlingen bekendtgøres ved meddelelse på Facebook/Discord til medlemmerne.
C. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
D. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftlig når bare 10% af de fremmødte forlanger dette.
E. Stemme kan afgives ved fuldmagt. Højest 1 fuldmagt pr. fremmødte medlem.
F. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Beretning v. bestyrelsesformanden.
4. Regnskab v. kasseren.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelse.
9. Valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer i lige år.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
11. Valg af 2 suppleanter hvert år.
12. Valg af revisor samt revisorsuppleant hvert år.
13. Eventuelt.

G. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller kræves af medlemmerne hvis mindst 20 aktive medlemmer har indsendt skriftlig anmodning til formanden. På den ekstraordinære generalforsamling, kan kun det emne behandles, som er grunden til den ekstraordinære indkaldelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som ved en ordinær generalforsamling

§ 10 - Vedtægts ændringer

A. Der kræves mindst 67% flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 11 - Foreningens opløsning

A. Der kræves 70% flertal af de fremmødte medlemmer, på 2 uafhængige generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum og højest 30 dage.
B. Foreningens udstyr skal ved opløsning sælges på sidste generalforsamling til de fremmødte medlemmer. Foreningens midler skal ved opløsning gå til en velgørende forening, hvilken forening vedtages på den sidste generalforsamling.
C. På den sidste generalforsamling skal der nedsættes en gruppe som overtager ansvar samt ejerskabet af klubbens domæner til oprettelse af en mindeside.

§ 12 - Stemmeret

A. Alle foreningens medlemmer som har deltaget ved et af klubbens arrangementer inden for de sidste 12 måneder og er fyldt 15 år, har stemmeret.
B. Perioden hvor ved stemmeret optjenes går fra generalforsamling til næste generalforsamling.
C. Har man kun deltaget ved det Lan hvor generalforsamlingen afholdes, gælder ens stemmeret først næste år.

§ 13 - Rengøring

A. Alle medlemmer som er tilstede ved foreningens arrangementer, har pligt til at holde lokalerne i orden, så der er pænt og rent.
B. Bestyrelsen kan udpege fremmødte medlemmer til at hjælpe ved arrangementer.

§ 14 - Tyveri / Hærværk / Ansvar

A. Medlemmerne er selv ansvarlige for deres ejendele, ligeledes er medlemmerne også selv ansvarlige for skader forvoldt på foreningens lokaler o.l.
B. Foreningen vil ikke kunne tage ansvar for medlemmernes ejendele og kan ikke gå ind, og dække tyveri eller hærværk samt skader forvoldt af medlemmerne.
C. Bliver man taget i at udøve tyveri eller hærværk, vil det medføre udelukkelse fra klubben, samt politi anmeldes.
Der vil ligeledes blive taget kontakt til forældre hvis personen er under 18 år.

§ 15 - Deling over netværk

A. Deling over netværket uden password beskyttelse er ikke tilladt. Første gang det overtrædes, gives der en advarsel. Anden gang det overtrædes, bliver vedkommende bortvist.

§ 16 - Musik / Mp3´er

A. Ophavsretlig materiale må ikke afspilles " Offentligt ", Kun i høretelefoner.

§ 17 - Æresmedlemskab

A.Til æresmedlem kan vælges alle som har stået foreningen nær i en årrække, og som tillige kan enstemmigt vedtages af en bestyrelse.
B. Æresmedlemer har gratis adgang, til alle klubbens aktiviteter.
C. Et æresmedlemskab kan kun annulleres igen ved en enig bestyrelse.